เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-3781275
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0871147047
นางสมพร คร้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0817805949
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0890874822
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา