เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายรัชพล มั่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลพร เจริญมาก
คนงาน (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)
นางสาวมัทนา งามฤทัย
คนงาน(พนักงานดับเพลิง)
นายสรายุทธ สุขโข
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมยศ บัวผา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย