เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายรัชพล มั่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา มีอินทร์
นักวิชาการเกษตร
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวสุคนธ์ ลบหล้า
คนงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
นายสวน คำมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลพร เจริญมาก
คนงาน (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)
นางสาวมัทนา งามฤทัย
คนงาน(พนักงานดับเพลิง)