เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
นางวิไลพร เจริญมาก
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวมัทนา งามฤทัย
พนักงานดับเพลิง
นายสรายุทธ สุขโข
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงไกร โคกดอน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพรัตน์ พุกการะเวก
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
ว่าง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวบังอร เทียมทัน
แม่บ้าน