เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
30 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล แบบหอถังลูกบอล (บริเวณบ้านนายละเอียด ภาบุตร) ขนาด ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
29 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๗๐.๐๐ ลบ.ม. ณ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
29 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
28 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๑๐ จุด ภายในตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 6
28 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานภายในตัวอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
28 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดท่อ Ø 2” ชั้น 8.5 ความยาว 460.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย : admin เปิดอ่าน : 2
28 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 970.00 ลบ.ม. ณ หมู่ที่ 1 – 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย : admin เปิดอ่าน : 5
16 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 6
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๓๐.- บาท เพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 6
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๖ ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่างเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
16 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 7
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๓๐A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
16 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๒,๐๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 3
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ ถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ๒ข้าง พร้อมพ่นข้อความ ทต. ห้วยป่าหวาย จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
16 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๖๐ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 5
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
16 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงไม้ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้งเสาไม้ยูคา ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
16 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 688 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35