messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
chat_bubble O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านสาธารณสุขตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะรถโดยสารมินิบัส (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านสาธารณสุขตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณซอยถนอมพลุดอกไม้ไฟ) ขนาดท่อ PVC ๒นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๖๔๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายเนตร คัมภีวงษ์) ขนาดท่อ PVC ๒นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๒,๕๑๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๙,๑๔๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๕ ๐๐๓๖ ๒. เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตรประจำตัวสัตว์ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ คือ มิเตอร์น้ำ๑/๒ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ แบตเตอรี่ ๑๒๐R/๒ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๗๐๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๖๐๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่จดมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 1254 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63