เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
view_list O1 ผังโครงสร้างส่วนราชการ
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายเชิงชัยชาญ ขุยทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-8511722
นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงศ์สามศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 095-5185888
นายณชนวรรษ ยอดเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0813654265
นายสังเวียน ศรเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0817958566
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิ่ม เถื่อนทอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-2849187
นางสาววาสนา ทรัพย์เพชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 098-9989619
นายสมชัย พุกการะเวก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 097-9830250
นายศุภกิตติ์ ชัยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-0854521
นายวิรัช ทองอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8205228
นายประสิทธิ์ สาระวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-9912215
นางราศรี คามีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8026930

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
นางสาวศรีสุดา นามแสงผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 093-3646664
นายอำพร จันทร์เวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-7336101
นางสาวสมฤทัย สืบอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 085-5589396
นายคะนอง พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-0739803
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-3781275
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0871147047
นางสมพร คร้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0817805949
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0890874822
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทุน พรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิธิมา บุตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย
นางสาวอัญชลี แย้มบู่
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิไลลักษณ์ ทรงวิรัชธร
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลพร เจริญมาก
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาวมัทนา งามฤทัย
พนักงานดับเพลิง
นายสรายุทธ สุขโข
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมยศ บัวผา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
(ว่าง)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นางสาวบังอร เทียมทัน
แม่บ้าน
โทร : -
account_box กองคลัง
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมพร คร้ามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประเทือง จันพางาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุธินี ม่วงสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจวรรณ ขันถม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณ ภูทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นายเตียว หงษ์สา
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปัญญา ทองมาก
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสุธิชา มีบุปผา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายธวัชชัย จันพางาม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยชนะ ภูทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาลักษณ์ บุญแจ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
คนงาน
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ มั่นประสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำนาญ วงษ์แดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงษ์ พรมมา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุริยุ เกตุศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญสืบ สร้อยประดิษฐ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางปฐมพร อุดบัววงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ