เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file 5.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file 5.5 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2558
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file 5.4 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file 5.3 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file 5.2 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงาน และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file 5.1 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file 4.2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file 4.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file 3.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file 2.2 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง )
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file 2.1 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file 1.3 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file 1.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่3 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file 1.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file 23.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file 22.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file 21.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 20.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file 19.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file 18.ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2