messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ภายในตำบลห้วยป่าหวาย) โดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,510.00 ลบ.ม. ณ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดันหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเรียบห้วยศาลเจ้าจากฝายน้ำล้น-สะพาน สบ.ถ 107-059) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดใหม่สุวรรณโณถึงวัดหนองโป่ง สบ.ถ 107-042 ) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 604 ตารางเมตร หมู่ที่ 9,10 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดใหม่สุวรรณโณถึงวัดหนองโป่ง สบ.ถ 107-042 ) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 604 ตารางเมตร หมู่ที่ 9,10 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางบุญมา นารี) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายอำนวย ประสพธรรม) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา) ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนสายซอย 3 หนองสุทธะ) ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนางน้อย เถื่อนทอง) หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายบ้านนางฝอย ภูทอง) ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 411.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายบ้านนางสำลี มหาหิงค์) ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 18,944 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างสร้างหลังคาที่จอดรถขยะด้านหลังติดกับห้องน้ำ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร ความสูง ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ (ภายในหมู่บ้าน) จำนวน ๑๕ จุด ณ หมู่ที่ ๒,๔,๑๐,๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สบ.ถ 107-042 (สายหน้าวัดใหม่สุวรรณโณถึงวัดหนองโป่ง) หมู่ที่ 5,9,10 ตำบลห้วยป่าหวาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,014 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,056 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สบ.ถ 107-047 (สายบ้านนางทองขัน ยอดปิ่น) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบุ่ง ตำบลห้วยป่าหวาย กว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายเจริญ มีแก้ว) ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 420 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายวัดใหม่สุวรรณโณถึงวัดหนองโป่ง) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนางสาวสมใจ) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายปรีชา กะวะนิช) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแยกเข้าบ้านนายเลี่ยม หล้าเขียว ถึงบ้านนายสวัสดิ์ เครือแปง) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายสะอาด ประสิทธิ์) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๖๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายหลังวัดดอยหินปูน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๑๒๐ เมตร และท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายซอยวัลภา) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายประวัติ สาระวงษ์) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 157 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายคำพา ทองมาลา) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายซอยหนองเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ :